ภาษาสวีดิช | สำนวน - วิชาการ | ตารางเนื้อหา

ตารางเนื้อหา - เนื้อหาและเครื่องชี้วัด

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Innehållsförteckning
รายชื่อหมวดหมู่ทั้งหมดเรียงลำดับตามเวลา
Lista de Figuras
Lista av figurer
ลิสต์ตัวเลขที่จัดเรียงลำดับตามเวลา
Lista de Tablas
Tabellförteckning
ลิสต์ตารางที่จัดเรียงตามเวลา
Apéndice
Appendix
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้แนบเพิ่มมาในส่วนท้ายสุดของเนื้อหา
Glosario
Ordlista
ลิสต์คำศัพท์ทางเทคนิคที่เรียงตามลำดับตัวอักษร
Bibliografía
Bibliografi
ลิสต์ของหนังสือและงานอื่นๆเพิ่มเติม
Índice Alfabético
Index
รายชื่อคำศัพท์และสำนวนต่างๆที่อยู่ท้ายสุดของเนื้อหาและประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องที่สามารถหาได้ในเอกสาร