ภาษาจีน | สำนวน - วิชาการ | ตารางเนื้อหา

ตารางเนื้อหา - เนื้อหาและเครื่องชี้วัด

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
目录
รายชื่อหมวดหมู่ทั้งหมดเรียงลำดับตามเวลา
Lista de Figuras
图表目录
ลิสต์ตัวเลขที่จัดเรียงลำดับตามเวลา
Lista de Tablas
数表目录
ลิสต์ตารางที่จัดเรียงตามเวลา
Apéndice
附录
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้แนบเพิ่มมาในส่วนท้ายสุดของเนื้อหา
Glosario
术语表
ลิสต์คำศัพท์ทางเทคนิคที่เรียงตามลำดับตัวอักษร
Bibliografía
参考书目
ลิสต์ของหนังสือและงานอื่นๆเพิ่มเติม
Índice Alfabético
索引
รายชื่อคำศัพท์และสำนวนต่างๆที่อยู่ท้ายสุดของเนื้อหาและประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องที่สามารถหาได้ในเอกสาร