ภาษาอารบิก | สำนวน - วิชาการ | ตารางเนื้อหา

ตารางเนื้อหา - เนื้อหาและเครื่องชี้วัด

Cuprins
فهرس المحتويات
รายชื่อหมวดหมู่ทั้งหมดเรียงลำดับตามเวลา
Lista figurilor
قائمة الأشكال
ลิสต์ตัวเลขที่จัดเรียงลำดับตามเวลา
Lista tabelelor
قائمة الجداول
ลิสต์ตารางที่จัดเรียงตามเวลา
Anexă
ملحق
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้แนบเพิ่มมาในส่วนท้ายสุดของเนื้อหา
Glosar
مسرد المصطلحات
ลิสต์คำศัพท์ทางเทคนิคที่เรียงตามลำดับตัวอักษร
Bibliografie
ببليوغرافيا
ลิสต์ของหนังสือและงานอื่นๆเพิ่มเติม
Index
فهرس الموضوعات
รายชื่อคำศัพท์และสำนวนต่างๆที่อยู่ท้ายสุดของเนื้อหาและประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องที่สามารถหาได้ในเอกสาร