ภาษาอังกฤษ | สำนวน - วิชาการ | ตารางเนื้อหา

ตารางเนื้อหา - เนื้อหาและเครื่องชี้วัด

Índice
Table of Contents
รายชื่อหมวดหมู่ทั้งหมดเรียงลำดับตามเวลา
Lista de figuras
List of Figures
ลิสต์ตัวเลขที่จัดเรียงลำดับตามเวลา
Lista de tabelas
List of Tables
ลิสต์ตารางที่จัดเรียงตามเวลา
Apêndice
Appendix
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้แนบเพิ่มมาในส่วนท้ายสุดของเนื้อหา
Glossário
Glossary
ลิสต์คำศัพท์ทางเทคนิคที่เรียงตามลำดับตัวอักษร
Bibliografia
Bibliography
ลิสต์ของหนังสือและงานอื่นๆเพิ่มเติม
Índice
Index
รายชื่อคำศัพท์และสำนวนต่างๆที่อยู่ท้ายสุดของเนื้อหาและประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องที่สามารถหาได้ในเอกสาร