ภาษารัสเซีย | สำนวน - วิชาการ | ตารางเนื้อหา

ตารางเนื้อหา - เนื้อหาและเครื่องชี้วัด

Spis treści
Содержание
รายชื่อหมวดหมู่ทั้งหมดเรียงลำดับตามเวลา
Wykaz danych
Список тезисов
ลิสต์ตัวเลขที่จัดเรียงลำดับตามเวลา
Wykaz tabel
Список таблиц
ลิสต์ตารางที่จัดเรียงตามเวลา
Aneks
Приложения
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้แนบเพิ่มมาในส่วนท้ายสุดของเนื้อหา
Słowniczek
Глоссарий
ลิสต์คำศัพท์ทางเทคนิคที่เรียงตามลำดับตัวอักษร
Bibliografia
Библиография
ลิสต์ของหนังสือและงานอื่นๆเพิ่มเติม
Indeks
Индекс, указатель
รายชื่อคำศัพท์และสำนวนต่างๆที่อยู่ท้ายสุดของเนื้อหาและประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องที่สามารถหาได้ในเอกสาร