ภาษาเอสเปรันโต | สำนวน - วิชาการ | ตารางเนื้อหา

ตารางเนื้อหา - เนื้อหาและเครื่องชี้วัด

목차
Enhavtabelo
รายชื่อหมวดหมู่ทั้งหมดเรียงลำดับตามเวลา
인물 리스트
Listo de Figuroj
ลิสต์ตัวเลขที่จัดเรียงลำดับตามเวลา
표 리스트
Listo de Tabloj
ลิสต์ตารางที่จัดเรียงตามเวลา
부록
Apendico
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้แนบเพิ่มมาในส่วนท้ายสุดของเนื้อหา
어휘 사전
Glosaro
ลิสต์คำศัพท์ทางเทคนิคที่เรียงตามลำดับตัวอักษร
관계 서적 목록
Bibliografio
ลิสต์ของหนังสือและงานอื่นๆเพิ่มเติม
인덱스 (색인)
Indekso
รายชื่อคำศัพท์และสำนวนต่างๆที่อยู่ท้ายสุดของเนื้อหาและประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องที่สามารถหาได้ในเอกสาร