ภาษาโรมาเนีย | สำนวน - วิชาการ | ตารางเนื้อหา

ตารางเนื้อหา - เนื้อหาและเครื่องชี้วัด

目次
Cuprins
รายชื่อหมวดหมู่ทั้งหมดเรียงลำดับตามเวลา
統計の一覧
Lista figurilor
ลิสต์ตัวเลขที่จัดเรียงลำดับตามเวลา
表の一覧
Lista tabelelor
ลิสต์ตารางที่จัดเรียงตามเวลา
付録
Anexă
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้แนบเพิ่มมาในส่วนท้ายสุดของเนื้อหา
用語解説
Glosar
ลิสต์คำศัพท์ทางเทคนิคที่เรียงตามลำดับตัวอักษร
参考文献一覧
Bibliografie
ลิสต์ของหนังสือและงานอื่นๆเพิ่มเติม
索引
Index
รายชื่อคำศัพท์และสำนวนต่างๆที่อยู่ท้ายสุดของเนื้อหาและประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องที่สามารถหาได้ในเอกสาร