ภาษาฮินดู | สำนวน - วิชาการ | ตารางเนื้อหา

ตารางเนื้อหา - เนื้อหาและเครื่องชี้วัด

Indice analitico
अनुक्रम
รายชื่อหมวดหมู่ทั้งหมดเรียงลำดับตามเวลา
Indice delle immagini
आंकड़ों की सूची
ลิสต์ตัวเลขที่จัดเรียงลำดับตามเวลา
Indice delle tabelle
तालिकाओं की सूची
ลิสต์ตารางที่จัดเรียงตามเวลา
Appendice
परिशिष्ट
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้แนบเพิ่มมาในส่วนท้ายสุดของเนื้อหา
Glossario
शब्दावली
ลิสต์คำศัพท์ทางเทคนิคที่เรียงตามลำดับตัวอักษร
Bibliografia
संदर्भग्रंथ सूची
ลิสต์ของหนังสือและงานอื่นๆเพิ่มเติม
Catalogo
अनुक्रमणिका
รายชื่อคำศัพท์และสำนวนต่างๆที่อยู่ท้ายสุดของเนื้อหาและประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องที่สามารถหาได้ในเอกสาร