ภาษาอังกฤษ | สำนวน - วิชาการ | ตารางเนื้อหา

ตารางเนื้อหา - เนื้อหาและเครื่องชี้วัด

अनुक्रम
Table of Contents
รายชื่อหมวดหมู่ทั้งหมดเรียงลำดับตามเวลา
आंकड़ों की सूची
List of Figures
ลิสต์ตัวเลขที่จัดเรียงลำดับตามเวลา
तालिकाओं की सूची
List of Tables
ลิสต์ตารางที่จัดเรียงตามเวลา
परिशिष्ट
Appendix
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้แนบเพิ่มมาในส่วนท้ายสุดของเนื้อหา
शब्दावली
Glossary
ลิสต์คำศัพท์ทางเทคนิคที่เรียงตามลำดับตัวอักษร
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliography
ลิสต์ของหนังสือและงานอื่นๆเพิ่มเติม
अनुक्रमणिका
Index
รายชื่อคำศัพท์และสำนวนต่างๆที่อยู่ท้ายสุดของเนื้อหาและประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องที่สามารถหาได้ในเอกสาร