ภาษาโปรตุเกส | สำนวน - วิชาการ | ตารางเนื้อหา

ตารางเนื้อหา - เนื้อหาและเครื่องชี้วัด

Πίνακας Περιεχομένων
Índice
รายชื่อหมวดหมู่ทั้งหมดเรียงลำดับตามเวลา
Κατάλογος Σχημάτων
Lista de figuras
ลิสต์ตัวเลขที่จัดเรียงลำดับตามเวลา
Κατάλογος Πινάκων
Lista de tabelas
ลิสต์ตารางที่จัดเรียงตามเวลา
Παράρτημα
Apêndice
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้แนบเพิ่มมาในส่วนท้ายสุดของเนื้อหา
Γλωσσάριο
Glossário
ลิสต์คำศัพท์ทางเทคนิคที่เรียงตามลำดับตัวอักษร
Βιβλιογραφία
Bibliografia
ลิสต์ของหนังสือและงานอื่นๆเพิ่มเติม
Ευρετήριο
Índice
รายชื่อคำศัพท์และสำนวนต่างๆที่อยู่ท้ายสุดของเนื้อหาและประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องที่สามารถหาได้ในเอกสาร