ภาษาเวียดนาม | สำนวน - วิชาการ | ตารางเนื้อหา

ตารางเนื้อหา - เนื้อหาและเครื่องชี้วัด

Inhaltsverzeichnis
Mục lục
รายชื่อหมวดหมู่ทั้งหมดเรียงลำดับตามเวลา
Abbildungsverzeichnis
Hình minh họa
ลิสต์ตัวเลขที่จัดเรียงลำดับตามเวลา
Tabellenverzeichnis
Bảng biểu
ลิสต์ตารางที่จัดเรียงตามเวลา
Anhang
Phụ lục
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้แนบเพิ่มมาในส่วนท้ายสุดของเนื้อหา
Glossar
Bảng thuật ngữ
ลิสต์คำศัพท์ทางเทคนิคที่เรียงตามลำดับตัวอักษร
Literaturverzeichnis
Tài liệu tham khảo
ลิสต์ของหนังสือและงานอื่นๆเพิ่มเติม
Index
Mục lục tra cứu
รายชื่อคำศัพท์และสำนวนต่างๆที่อยู่ท้ายสุดของเนื้อหาและประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องที่สามารถหาได้ในเอกสาร