ภาษาอิตาเลี่ยน | สำนวน - วิชาการ | ตารางเนื้อหา

ตารางเนื้อหา - เนื้อหาและเครื่องชี้วัด

Table des matières
Indice analitico
รายชื่อหมวดหมู่ทั้งหมดเรียงลำดับตามเวลา
Liste des figures
Indice delle immagini
ลิสต์ตัวเลขที่จัดเรียงลำดับตามเวลา
Liste des tables
Indice delle tabelle
ลิสต์ตารางที่จัดเรียงตามเวลา
Annexe
Appendice
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้แนบเพิ่มมาในส่วนท้ายสุดของเนื้อหา
Glossaire
Glossario
ลิสต์คำศัพท์ทางเทคนิคที่เรียงตามลำดับตัวอักษร
Bibliographie
Bibliografia
ลิสต์ของหนังสือและงานอื่นๆเพิ่มเติม
Index
Catalogo
รายชื่อคำศัพท์และสำนวนต่างๆที่อยู่ท้ายสุดของเนื้อหาและประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องที่สามารถหาได้ในเอกสาร