ภาษาตุรกี | สำนวน - วิชาการ | ตารางเนื้อหา

ตารางเนื้อหา - เนื้อหาและเครื่องชี้วัด

Enhavtabelo
Fihrist
รายชื่อหมวดหมู่ทั้งหมดเรียงลำดับตามเวลา
Listo de Figuroj
Figürler Listesi
ลิสต์ตัวเลขที่จัดเรียงลำดับตามเวลา
Listo de Tabloj
Tablolar Listesi
ลิสต์ตารางที่จัดเรียงตามเวลา
Apendico
Ek / İlave
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้แนบเพิ่มมาในส่วนท้ายสุดของเนื้อหา
Glosaro
Terimler Sözlüğü
ลิสต์คำศัพท์ทางเทคนิคที่เรียงตามลำดับตัวอักษร
Bibliografio
Kaynakça
ลิสต์ของหนังสือและงานอื่นๆเพิ่มเติม
Indekso
İndeks / Endeks / Katalog
รายชื่อคำศัพท์และสำนวนต่างๆที่อยู่ท้ายสุดของเนื้อหาและประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องที่สามารถหาได้ในเอกสาร