ภาษารัสเซีย | สำนวน - วิชาการ | ตารางเนื้อหา

ตารางเนื้อหา - เนื้อหาและเครื่องชี้วัด

Table of Contents
Содержание
รายชื่อหมวดหมู่ทั้งหมดเรียงลำดับตามเวลา
List of Figures
Список тезисов
ลิสต์ตัวเลขที่จัดเรียงลำดับตามเวลา
List of Tables
Список таблиц
ลิสต์ตารางที่จัดเรียงตามเวลา
Appendix
Приложения
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้แนบเพิ่มมาในส่วนท้ายสุดของเนื้อหา
Glossary
Глоссарий
ลิสต์คำศัพท์ทางเทคนิคที่เรียงตามลำดับตัวอักษร
Bibliography
Библиография
ลิสต์ของหนังสือและงานอื่นๆเพิ่มเติม
Index
Индекс, указатель
รายชื่อคำศัพท์และสำนวนต่างๆที่อยู่ท้ายสุดของเนื้อหาและประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องที่สามารถหาได้ในเอกสาร