ภาษาฝรั่งเศส | สำนวน - วิชาการ | ตารางเนื้อหา

ตารางเนื้อหา - เนื้อหาและเครื่องชี้วัด

Indholdsfortegnelse
Table des matières
รายชื่อหมวดหมู่ทั้งหมดเรียงลำดับตามเวลา
Figuroversigt
Liste des figures
ลิสต์ตัวเลขที่จัดเรียงลำดับตามเวลา
Tabelliste
Liste des tables
ลิสต์ตารางที่จัดเรียงตามเวลา
Appendiks
Annexe
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้แนบเพิ่มมาในส่วนท้ายสุดของเนื้อหา
Ordliste
Glossaire
ลิสต์คำศัพท์ทางเทคนิคที่เรียงตามลำดับตัวอักษร
Bibliografi
Bibliographie
ลิสต์ของหนังสือและงานอื่นๆเพิ่มเติม
Indeks
Index
รายชื่อคำศัพท์และสำนวนต่างๆที่อยู่ท้ายสุดของเนื้อหาและประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องที่สามารถหาได้ในเอกสาร