ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - วิชาการ | ตารางเนื้อหา

ตารางเนื้อหา - เนื้อหาและเครื่องชี้วัด

فهرس المحتويات
Tartalomjegyzék
รายชื่อหมวดหมู่ทั้งหมดเรียงลำดับตามเวลา
قائمة الأشكال
Ábrák listája
ลิสต์ตัวเลขที่จัดเรียงลำดับตามเวลา
قائمة الجداول
Táblázatok listája
ลิสต์ตารางที่จัดเรียงตามเวลา
ملحق
Függelék
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้แนบเพิ่มมาในส่วนท้ายสุดของเนื้อหา
مسرد المصطلحات
Szójegyzék
ลิสต์คำศัพท์ทางเทคนิคที่เรียงตามลำดับตัวอักษร
ببليوغرافيا
Bibliográfia
ลิสต์ของหนังสือและงานอื่นๆเพิ่มเติม
فهرس الموضوعات
Tárgymutató
รายชื่อคำศัพท์และสำนวนต่างๆที่อยู่ท้ายสุดของเนื้อหาและประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องที่สามารถหาได้ในเอกสาร