ภาษาอังกฤษ | สำนวน - วิชาการ | สถิติ

สถิติ - ข้อมูลเชิงประจักษ์

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
It can be seen from… that…
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
จากที่เคยเห็นจาก...
As can be seen from…, …
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
The data would seem to suggest that…
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
The figures reveal that…
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
From the figures it is apparent that…
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Several noteworthy results were…
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบที่สำคัญเป็นพิเศษ
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
The results of the present study demonstrate that…
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ

สถิติ - นำเสนอ

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบและเทรนที่เกี่ยวข้อง
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติมและเทรนที่เกี่ยวข้อง
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
...was positively correlated with…
ใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ประเภท
อย่างที่ทำนายไว้...
As predicted, …
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลและตกลงคำทำนายที่ดั้งเดิม
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
This finding is consistent with X's contention that…
ใช้เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์กับคนอื่น
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
This finding reinforces X's assertion that…
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ของคุณที่ไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น

สถิติ - บทสรุป

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
The statistics show that…
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดเห็นของคุณและอนุมานว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้างๆ
ตามสถิติ...
According to the statistics…
ใช้เพื่อพัฒนาไอเดียของคุณและเพื่ออ้างอิงว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้าง
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
When one looks at the statistics, one can see that…
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
พูดอย่างสถิติ
Statistically speaking…
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและสรุปผลลัพธ์ทั้งหมดของคุณ
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดของคุณและสรุปผลลัพธ์ของคุณ