ภาษาไทย | สำนวน - วิชาการ | สถิติ

สถิติ - ข้อมูลเชิงประจักษ์

A partir de... se puede observar que...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Como se puede ver en...
จากที่เคยเห็นจาก...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Los datos parecen sugerir que...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
La figuras revelan que...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Con base en las figuras se puede notar que...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Varios resultados relevantes fueron...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบที่สำคัญเป็นพิเศษ
Los resultados del presente estudio demuestran que...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ

สถิติ - นำเสนอ

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบและเทรนที่เกี่ยวข้อง
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติมและเทรนที่เกี่ยวข้อง
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
... fue asociado positivamente con...
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
ใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ประเภท
Como se predijo...
อย่างที่ทำนายไว้...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลและตกลงคำทำนายที่ดั้งเดิม
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
ใช้เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์กับคนอื่น
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ของคุณที่ไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น

สถิติ - บทสรุป

Las estadísticas muestran que...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดเห็นของคุณและอนุมานว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้างๆ
Según las estadísticas,...
ตามสถิติ...
ใช้เพื่อพัฒนาไอเดียของคุณและเพื่ออ้างอิงว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้าง
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
Desde el punto de vista estadístico...
พูดอย่างสถิติ
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและสรุปผลลัพธ์ทั้งหมดของคุณ
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดของคุณและสรุปผลลัพธ์ของคุณ