ภาษาอารบิก | สำนวน - วิชาการ | สถิติ

สถิติ - ข้อมูลเชิงประจักษ์

A partir de... se puede observar que...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Como se puede ver en...
كما يبدو جليًّا من...، ...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Los datos parecen sugerir que...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
La figuras revelan que...
تكشف الأرقامُ أنّ...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Con base en las figuras se puede notar que...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Varios resultados relevantes fueron...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบที่สำคัญเป็นพิเศษ
Los resultados del presente estudio demuestran que...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ

สถิติ - นำเสนอ

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบและเทรนที่เกี่ยวข้อง
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติมและเทรนที่เกี่ยวข้อง
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
... fue asociado positivamente con...
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
ใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ประเภท
Como se predijo...
كما هو متقّع، ...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลและตกลงคำทำนายที่ดั้งเดิม
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
ใช้เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์กับคนอื่น
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ของคุณที่ไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น

สถิติ - บทสรุป

Las estadísticas muestran que...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดเห็นของคุณและอนุมานว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้างๆ
Según las estadísticas,...
وفقاً للإحصائيّات...
ใช้เพื่อพัฒนาไอเดียของคุณและเพื่ออ้างอิงว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้าง
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
Desde el punto de vista estadístico...
من الناحية الإحصائيّة
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและสรุปผลลัพธ์ทั้งหมดของคุณ
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดของคุณและสรุปผลลัพธ์ของคุณ