ภาษาฝรั่งเศส | สำนวน - วิชาการ | สถิติ

สถิติ - ข้อมูลเชิงประจักษ์

Din faptul că...reiese...
On peut voir avec... que...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
După cum putem observa din...,....
Comme il peut être vu avec..., ...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Datele par să sugereze faptul că...
Les informations semblent suggérer que...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Les chiffres révèlent que...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Au regard des chiffres, il est clair que...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Plusieurs résultats notables furent...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบที่สำคัญเป็นพิเศษ
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ

สถิติ - นำเสนอ

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบและเทรนที่เกี่ยวข้อง
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติมและเทรนที่เกี่ยวข้อง
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
...a fost corelat pozitiv cu...
Une corrélation fut établie entre...et...
ใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ประเภท
După cum am anticipat,...
Comme prévu, ...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลและตกลงคำทำนายที่ดั้งเดิม
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
ใช้เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์กับคนอื่น
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ของคุณที่ไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น

สถิติ - บทสรุป

Statisticile demonstrează faptul că...
Les statistiques montrent que...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดเห็นของคุณและอนุมานว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้างๆ
Conform statisticilor...
Selon les statistiques...
ใช้เพื่อพัฒนาไอเดียของคุณและเพื่ออ้างอิงว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้าง
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
Din punct de vedere statistic...
Statistiquement parlant...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและสรุปผลลัพธ์ทั้งหมดของคุณ
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดของคุณและสรุปผลลัพธ์ของคุณ