ภาษาญี่ปุ่น | สำนวน - วิชาการ | สถิติ

สถิติ - ข้อมูลเชิงประจักษ์

Pode ser visto de/do/da...que...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Como pode ser observado em/no/na...
・・・・に見られるように、・・・・
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Os dados sugerem que...
このデータはおそらく・・・・を示している。
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
A figura revela que...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
De acordo com as figuras, é evidente que...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Alguns números significativos foram...
・・・・という注目すべき結果になった。
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบที่สำคัญเป็นพิเศษ
Os resultados do presente estudo demostram que...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ

สถิติ - นำเสนอ

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบและเทรนที่เกี่ยวข้อง
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติมและเทรนที่เกี่ยวข้อง
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
...foi positivamente correlacionado com...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
ใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ประเภท
Como previsto,...
予想通り、・・・・
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลและตกลงคำทำนายที่ดั้งเดิม
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
ใช้เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์กับคนอื่น
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ของคุณที่ไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น

สถิติ - บทสรุป

As estatísticas mostram que...
・・・・ということをこの統計は示している。
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดเห็นของคุณและอนุมานว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้างๆ
De acordo com as estatísticas...
統計によると、・・・・
ใช้เพื่อพัฒนาไอเดียของคุณและเพื่ออ้างอิงว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้าง
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
Estatisticamente falando...
統計的に見て、・・・・
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและสรุปผลลัพธ์ทั้งหมดของคุณ
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดของคุณและสรุปผลลัพธ์ของคุณ