ภาษาเอสเปรันโต | สำนวน - วิชาการ | สถิติ

สถิติ - ข้อมูลเชิงประจักษ์

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Jak można zauważyć na... , ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Dane te zdają się sugerować, że...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Dane wykazują, że...
La ciferoj malkaŝas, ke...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Z danych wynika, że...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Kilka godnych uwagi wyników...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบที่สำคัญเป็นพิเศษ
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ

สถิติ - นำเสนอ

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบและเทรนที่เกี่ยวข้อง
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติมและเทรนที่เกี่ยวข้อง
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
...był dodatnio skorelowany z...
...estis pozitive korelaciita kun...
ใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ประเภท
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Kiel antaŭdiris,...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลและตกลงคำทำนายที่ดั้งเดิม
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
ใช้เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์กับคนอื่น
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ของคุณที่ไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น

สถิติ - บทสรุป

Statystyki pokazują, że...
La statistikoj montras, ke...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดเห็นของคุณและอนุมานว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้างๆ
Według statystyk...
Laŭ la statistiko...
ใช้เพื่อพัฒนาไอเดียของคุณและเพื่ออ้างอิงว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้าง
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
Statystycznie rzecz biorąc...
Statistike parolante...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและสรุปผลลัพธ์ทั้งหมดของคุณ
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดของคุณและสรุปผลลัพธ์ของคุณ