ภาษารัสเซีย | สำนวน - วิชาการ | สถิติ

สถิติ - ข้อมูลเชิงประจักษ์

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Это можно предположить, исходя из того, что...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
・・・・に見られるように、・・・・
Как можно заметить, исходя из..., ...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
このデータはおそらく・・・・を示している。
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Цифровые данные обнаруживают, что...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
・・・・という注目すべき結果になった。
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบที่สำคัญเป็นพิเศษ
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ

สถิติ - นำเสนอ

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบและเทรนที่เกี่ยวข้อง
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติมและเทรนที่เกี่ยวข้อง
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... хорошо сочеталось с ...
ใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ประเภท
予想通り、・・・・
Как мы и предполагали...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลและตกลงคำทำนายที่ดั้งเดิม
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
ใช้เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์กับคนอื่น
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ของคุณที่ไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น

สถิติ - บทสรุป

・・・・ということをこの統計は示している。
Статистика показывает, что...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดเห็นของคุณและอนุมานว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้างๆ
統計によると、・・・・
Согласно статистике...
ใช้เพื่อพัฒนาไอเดียของคุณและเพื่ออ้างอิงว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้าง
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
統計的に見て、・・・・
Статистиически...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและสรุปผลลัพธ์ทั้งหมดของคุณ
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดของคุณและสรุปผลลัพธ์ของคุณ