ภาษาฮินดู | สำนวน - วิชาการ | สถิติ

สถิติ - ข้อมูลเชิงประจักษ์

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
... से पता चलता है कि...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
・・・・に見られるように、・・・・
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
このデータはおそらく・・・・を示している。
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
この図は・・・・ということを明らかにしている。
आकड़ें दिखाते हैं कि...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
このデータによると、・・・・ということは明白である。
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
・・・・という注目すべき結果になった。
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบที่สำคัญเป็นพิเศษ
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ

สถิติ - นำเสนอ

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบและเทรนที่เกี่ยวข้อง
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติมและเทรนที่เกี่ยวข้อง
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
ใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ประเภท
予想通り、・・・・
पूर्वानुमान के अनुसार,...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลและตกลงคำทำนายที่ดั้งเดิม
・・・・の発見はXの論点と一致している。
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
ใช้เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์กับคนอื่น
この発見はXの主張を強固なものにしている。
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ของคุณที่ไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น

สถิติ - บทสรุป

・・・・ということをこの統計は示している。
ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดเห็นของคุณและอนุมานว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้างๆ
統計によると、・・・・
आकड़ों के अनुसार
ใช้เพื่อพัฒนาไอเดียของคุณและเพื่ออ้างอิงว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้าง
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
統計的に見て、・・・・
आकड़ों के अनुसार
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและสรุปผลลัพธ์ทั้งหมดของคุณ
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดของคุณและสรุปผลลัพธ์ของคุณ