ภาษากรีก | สำนวน - วิชาการ | สถิติ

สถิติ - ข้อมูลเชิงประจักษ์

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
・・・・に見られるように、・・・・
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
このデータはおそらく・・・・を示している。
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
・・・・という注目すべき結果になった。
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบที่สำคัญเป็นพิเศษ
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ

สถิติ - นำเสนอ

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบและเทรนที่เกี่ยวข้อง
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติมและเทรนที่เกี่ยวข้อง
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
ใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ประเภท
予想通り、・・・・
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลและตกลงคำทำนายที่ดั้งเดิม
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
ใช้เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์กับคนอื่น
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ของคุณที่ไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น

สถิติ - บทสรุป

・・・・ということをこの統計は示している。
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดเห็นของคุณและอนุมานว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้างๆ
統計によると、・・・・
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
ใช้เพื่อพัฒนาไอเดียของคุณและเพื่ออ้างอิงว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้าง
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
統計的に見て、・・・・
Στατιστικά μιλώντας...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและสรุปผลลัพธ์ทั้งหมดของคุณ
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดของคุณและสรุปผลลัพธ์ของคุณ