ภาษาเกาหลี | สำนวน - วิชาการ | สถิติ

สถิติ - ข้อมูลเชิงประจักษ์

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
...에서 보다시피, ...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบที่สำคัญเป็นพิเศษ
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ

สถิติ - นำเสนอ

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบและเทรนที่เกี่ยวข้อง
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติมและเทรนที่เกี่ยวข้อง
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
ใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ประเภท
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
예상 했던 데로, ...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลและตกลงคำทำนายที่ดั้งเดิม
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
ใช้เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์กับคนอื่น
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ของคุณที่ไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น

สถิติ - บทสรุป

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
통계자료에 따르면...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดเห็นของคุณและอนุมานว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้างๆ
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
통계에 의하면,
ใช้เพื่อพัฒนาไอเดียของคุณและเพื่ออ้างอิงว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้าง
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
Στατιστικά μιλώντας...
통계적으로 말하면,
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและสรุปผลลัพธ์ทั้งหมดของคุณ
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดของคุณและสรุปผลลัพธ์ของคุณ