ภาษาเอสเปรันโต | สำนวน - วิชาการ | สถิติ

สถิติ - ข้อมูลเชิงประจักษ์

Aus ... wird ersichtlich, dass...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Wie ... zeigt, ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Die Zahlen legen offen, dass...
La ciferoj malkaŝas, ke...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบที่สำคัญเป็นพิเศษ
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ

สถิติ - นำเสนอ

Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบและเทรนที่เกี่ยวข้อง
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติมและเทรนที่เกี่ยวข้อง
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
... korreliert positiv mit... .
...estis pozitive korelaciita kun...
ใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ประเภท
Wie prognostiziert, ...
Kiel antaŭdiris,...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลและตกลงคำทำนายที่ดั้งเดิม
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
ใช้เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์กับคนอื่น
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ของคุณที่ไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น

สถิติ - บทสรุป

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
La statistikoj montras, ke...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดเห็นของคุณและอนุมานว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้างๆ
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Laŭ la statistiko...
ใช้เพื่อพัฒนาไอเดียของคุณและเพื่ออ้างอิงว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้าง
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
Rein statistisch gesehen,...
Statistike parolante...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและสรุปผลลัพธ์ทั้งหมดของคุณ
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดของคุณและสรุปผลลัพธ์ของคุณ