ภาษาเยอรมัน | สำนวน - วิชาการ | สถิติ

สถิติ - ข้อมูลเชิงประจักษ์

On peut voir avec... que...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Comme il peut être vu avec..., ...
Wie ... zeigt, ...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Les informations semblent suggérer que...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Les chiffres révèlent que...
Die Zahlen legen offen, dass...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Au regard des chiffres, il est clair que...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Plusieurs résultats notables furent...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบที่สำคัญเป็นพิเศษ
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ

สถิติ - นำเสนอ

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบและเทรนที่เกี่ยวข้อง
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติมและเทรนที่เกี่ยวข้อง
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
Une corrélation fut établie entre...et...
... korreliert positiv mit... .
ใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ประเภท
Comme prévu, ...
Wie prognostiziert, ...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลและตกลงคำทำนายที่ดั้งเดิม
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
ใช้เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์กับคนอื่น
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ของคุณที่ไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น

สถิติ - บทสรุป

Les statistiques montrent que...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดเห็นของคุณและอนุมานว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้างๆ
Selon les statistiques...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
ใช้เพื่อพัฒนาไอเดียของคุณและเพื่ออ้างอิงว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้าง
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
Statistiquement parlant...
Rein statistisch gesehen,...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและสรุปผลลัพธ์ทั้งหมดของคุณ
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดของคุณและสรุปผลลัพธ์ของคุณ