ภาษาอังกฤษ | สำนวน - วิชาการ | สถิติ

สถิติ - ข้อมูลเชิงประจักษ์

On peut voir avec... que...
It can be seen from… that…
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Comme il peut être vu avec..., ...
As can be seen from…, …
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Les informations semblent suggérer que...
The data would seem to suggest that…
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Les chiffres révèlent que...
The figures reveal that…
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Au regard des chiffres, il est clair que...
From the figures it is apparent that…
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Plusieurs résultats notables furent...
Several noteworthy results were…
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบที่สำคัญเป็นพิเศษ
Les résultats de la présente étude démontrent que...
The results of the present study demonstrate that…
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ

สถิติ - นำเสนอ

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบและเทรนที่เกี่ยวข้อง
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติมและเทรนที่เกี่ยวข้อง
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
Une corrélation fut établie entre...et...
...was positively correlated with…
ใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ประเภท
Comme prévu, ...
As predicted, …
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลและตกลงคำทำนายที่ดั้งเดิม
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
This finding is consistent with X's contention that…
ใช้เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์กับคนอื่น
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
This finding reinforces X's assertion that…
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ของคุณที่ไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น

สถิติ - บทสรุป

Les statistiques montrent que...
The statistics show that…
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดเห็นของคุณและอนุมานว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้างๆ
Selon les statistiques...
According to the statistics…
ใช้เพื่อพัฒนาไอเดียของคุณและเพื่ออ้างอิงว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้าง
Au regard des statistiques, on peut observer que...
When one looks at the statistics, one can see that…
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
Statistiquement parlant...
Statistically speaking…
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและสรุปผลลัพธ์ทั้งหมดของคุณ
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดของคุณและสรุปผลลัพธ์ของคุณ