ภาษาโปลิช | สำนวน - วิชาการ | สถิติ

สถิติ - ข้อมูลเชิงประจักษ์

... on nähtävissä, että...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Jak można zauważyć na... , ...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Aineisto viittaa siihen, että...
Dane te zdają się sugerować, że...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Luvut osoittavat, että...
Dane wykazują, że...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Lukujen perusteella on selvää, että...
Z danych wynika, że...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Kilka godnych uwagi wyników...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบที่สำคัญเป็นพิเศษ
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ

สถิติ - นำเสนอ

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบและเทรนที่เกี่ยวข้อง
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติมและเทรนที่เกี่ยวข้อง
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...był dodatnio skorelowany z...
ใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ประเภท
Kuten ennustettu, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลและตกลงคำทำนายที่ดั้งเดิม
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
ใช้เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์กับคนอื่น
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ของคุณที่ไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น

สถิติ - บทสรุป

Tilastot näyttävät, että...
Statystyki pokazują, że...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดเห็นของคุณและอนุมานว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้างๆ
Tilastojen mukaan...
Według statystyk...
ใช้เพื่อพัฒนาไอเดียของคุณและเพื่ออ้างอิงว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้าง
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
Tilastollisesti puhuen...
Statystycznie rzecz biorąc...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและสรุปผลลัพธ์ทั้งหมดของคุณ
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดของคุณและสรุปผลลัพธ์ของคุณ