ภาษาเช็ค | สำนวน - วิชาการ | สถิติ

สถิติ - ข้อมูลเชิงประจักษ์

Ĝi povas esti vidita de... tio...
To může být vidět z..., že...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Jak je možno vidět z..., ...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Zdá se, že údaje naznačují...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
La ciferoj malkaŝas, ke...
Čísla ukazují, že...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Z údajů je zřejmé, že...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบที่สำคัญเป็นพิเศษ
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Výsledky této studie ukazují, že...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบ

สถิติ - นำเสนอ

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลดิบและเทรนที่เกี่ยวข้อง
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติมและเทรนที่เกี่ยวข้อง
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และเทรนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
...estis pozitive korelaciita kun...
...pozitivně koreloval(a) s...
ใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ประเภท
Kiel antaŭdiris,...
Jak se dalo předpokládat,...
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลและตกลงคำทำนายที่ดั้งเดิม
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
ใช้เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์กับคนอื่น
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ของคุณที่ไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของคนอื่น

สถิติ - บทสรุป

La statistikoj montras, ke...
Dané statistiky ukazují, že...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดเห็นของคุณและอนุมานว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้างๆ
Laŭ la statistiko...
Podle daných statistických údajů...
ใช้เพื่อพัฒนาไอเดียของคุณและเพื่ออ้างอิงว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรในความหมายกว้าง
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
Statistike parolante...
Statisticky řečeno...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและเพื่ออ้างอิงความหมายของสถิติในความหมายกว้าง
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดและสรุปผลลัพธ์ทั้งหมดของคุณ
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
ใช้เพื่อพัฒนาความคิดของคุณและสรุปผลลัพธ์ของคุณ