ภาษาอังกฤษ | สำนวน - วิชาการ | เริ่มต้น

เริ่มต้น - คำนำ

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
การเขียนเริ่มต้นสำหรับการเขียนเรียงความ/วิทยานิพนธ์
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
เพื่อแนะนำประเด็นที่คุณสนใจเป็นพิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
การเริ่มต้นเพื่อเเนะนำเข้าสู่ประเด็นเนื้อหา
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
It is a well-known fact that…
การเริ่มต้นเพื่อเเนะนำเนื้อหาที่มีผู้รู้จักเยอะ
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
A great deal is being written and said about…
การเริ่มต้นเพื่อเเนะนำเข้าสู่เนื้อหา
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
It is generally agreed today that…
การเขียนเปิดเริ่มต้นเพื่อเเนะนำเข้าสู่ประเด็นเนื้อหาที่มีคนเห็นด้วยแต่คุณยังสงสัยเกี่ยวกับมันอยู่
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
We then review the factors…
พัฒนาการเขียนเริ่มต้นของคุณเพื่ออธิบายวิทยานิพนธ์ของคุณได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
We build on this analysis to identify…
พัฒนาวิธีเขียนเริ่มต้นของคุณเพื่ออธิบายวิทยานิพนธ์ของคุณได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
รูปแบบคงที่...คือ...
A persistent theme in...is…
แนะนำหัวข้อหลัก
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
เพื่อเน้นความสำคัญของสิ่งที่คุณเรียน
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
บทสนทนาพิเศษที่อธิบายว่าการเรียนของคุณเกี่ยวกับอะไรซึ่งจะมาหลังจากประวัติและข้อมูลทั่วไป
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
This research explores the causes of…
บทสนทนาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของคุณ
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
The authors of more recent studies have proposed that…
ใช้เพื่อนำเสนองานวิชาการสำหรับประเด็นที่คุณเลือก
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Our purpose is to…
เพื่อการอธิบายจุดประสงค์ของการเรียน
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
ใช้เพื่ออธิบายวิธีการและแนะนำมุมมองของการเรียนของคุณ

เริ่มต้น - ความหมาย

ในความหมาย... หมายถึง...
By definition… means…
ใช้เพื่ออธิบายคำศัพท์โดยเฉพาะ
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
ใช้เพื่ออธิบายคำศัพท์เฉพาะ
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
It is important to be clear about the definition of…
ใช้เพื่ออธิบายคำศัพท์เฉพาะ
คำนี้...หมายถึง...
The term… refers to…
ใช้เพื่ออธิบายคำศัพท์เฉพาะ
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
The standard model suggests that… can be defined as…
ใช้เพื่ออธิบายคำศัพท์ซึ่งคำศัพท์เหล่านั้นได้ถูกแนะนำเข้ามาและสามารถแปลได้หลายแบบ
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
According to..., …is defined as…
ใช้เพื่ออธิบายคำศัพท์ซึ่งได้รับคำแนะนำเข้ามาแต่เหลือที่ว่างไว้สำหรับการแปลด้วยตนเอง
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
ใช้เพื่ออธิบายคำศัพท์ซึ่งได้มีคำนิยามเอาไว้เเล้วเเละได้ถูกแนะนำเข้ามาแต่เหลือที่ว่างไว้สำหรับการแปลด้วยตนเอง
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
…is commonly understood to mean…
ใช้เพื่ออธิบายคำศัพท์ ซึ่งได้มีคนแนะนำเข้ามาแต่เหลือที่ว่างไว้สำหรับการแปลด้วยตนเอง
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
What we usually have in mind when we talk about… is…
ใช้เพื่ออธิบายคำศัพท์ ซึ่งได้มีคนแนะนำเข้ามาแต่หลือที่ว่างไว้สำหรับการแปลด้วยตนเอง
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Two brief examples might clarify this concept.
บทสนทนา หลังจากนั้นคุณสามารถใช้ตัวอย่างเพื่อบ่งบอกถึงไอเดียหรือความคิดเห็น
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
It is important to emphasize…
ใช้เพื่อต้องการให้ความหมายของคุณน่าสนใจมากขึ้น
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Our focus is on…
วิธีการทั่วไปที่นิยามคำศัพท์หนึ่งๆ
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Finally, we should clarify our definition of…
ใช้ในส่วนท้ายสุดของย่อหน้าเพื่อให้สามารถนิยามคำศัพท์ได้
เราหมายถึงว่า...
What we mean is that…
ใช้เพื่ออธิบายนิยามหรือการยกตัวอย่างคำศัพท์คำนั้น
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Several explanations have been offered.
บทสนทนา ที่ภายหลังคุณสามารถอธิบายความหมายของคำเหล่านั้นได้
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
We can characterize these explanations as being rooted in…
ใช้เพื่ออธิบายรากฐานเบื้องต้นของคำนิยามของคุณ
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
ใช้หลังจากที่ได้ยกตัวอย่าง 2 ตัวอย่างที่คล้ายคลึงกัน คำไหนที่สามารถใช้เพื่อนิยามคำศัพท์
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Following..., scholars have argued that …
ใช้เมื่อมีผู้เชี่ยวชาญที่ชัดเจนในสายอาชีพของคุณ แต่คนอื่นๆได้ช่วยนิยามคำเหล่านั้น

เริ่มต้น - สมมติฐาน

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
The central question then becomes: how might… affect…?
ใช้เพื่อนำเสนอสมมติฐานหลัก
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
ใช้เพื่อนำเสนอสมมติฐานหลัก
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
ใช้เพื่อนำเสนอสมมติฐานหลัก
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
ใช้เพื่อนำเสนอสมมติฐานหลัก
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
ใช้เพื่อนำเสนอสมมติฐานหลัก
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
ใช้เพื่อแนะนำสมมติฐานและบอกว่าสายการเรียนของคุณนั้นไม่เหมือนใคร
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
ใช้เพื่อนำเสนอปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและสมมติฐานของคุณ
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
...found a significant correlation between… and…
ใช้เพื่อปริ้นท์ของงานผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ