ภาษาอังกฤษ | สำนวน - วิชาการ | ประเด็นหลัก

ประเด็นหลัก - เห็นด้วย

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Broadly speaking, I agree with… because…
ใช้เมื่อเห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้อื่น
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
One is very much inclined to agree with… because…
ใช้เมื่อเห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้อื่น
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
I can see his/her point.
ใช้เมื่อคุณเชื่อว่าความคิดเห็นของผู้อื่นนั้นน่าเชื่อถือ แต่คุณไม่เชื่อร้อยเปอร์เซนต์
ฉันยอมรับว่า...
I entirely agree that…
ใช้เมื่อเห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้อื่น
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
ใช้เมื่อเห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้อื่น

ประเด็นหลัก - ไม่เห็นด้วย

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Broadly speaking, I disagree with… because…
ใช้เมื่อเห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้อื่น
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
One is very much inclined to disagree with… because…
ใช้เมื่อเห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้อื่น
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
I can see his point, but disagree with it entirely.
ใช้เมื่อคุณเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่น แต่คุณไม่เห็นด้วยกับมันเลย
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
I strongly disagree that…
ใช้เมื่อเห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้อื่น
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
I am firmly opposed to the idea that…
ใช้เมื่อเห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้อื่น

ประเด็นหลัก - การเปรียบเทียบ

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
…and…are similar/different as regards to…
วิธีการที่ไม่เป็นทางการเพื่อบอกถึงความคล้ายคลึงหรือการเปรียบเทียบของสิ่งสองอย่าง
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
In contrast to…, …shows…
ใช้เมื่อพยายามเน้นความแตกต่างระหว่างสิ่ง 2 อย่าง
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
…by contrast with… is/are…
ใช้เมื่อพยายามเน้นความแตกต่างระหว่างสิ่ง 2 อย่าง
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
…is similar to… in respect of…
ใช้เมื่อพยายามเน้นความแตกต่างระหว่างสิ่ง 2 อย่าง
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
…and… differ in terms of...
ใช้เมื่อพยายามเน้นความแตกต่างหรือความเหมือนระหว่างสิ่ง 2 อย่าง
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
The first…, by contrast, the second…
ใช้เมื่อพยายามเน้นความแตกต่างระหว่างสิ่ง 2 อย่าง
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
One of the main similarities/differences between… and… is that…
ใช้เมื่อชี้ถึงความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างสิ่ง 2 อย่าง
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
One difference between… and… is that…, whereas…
ใช้เมื่อเน้นสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างสิ่ง 2 อย่าง ซึ่งอาจเป็นลิสต์ที่ยาวมาก

ประเด็นหลัก - ความคิดเห็น

ฉันจะพูดว่า...
I would say that…
ใช้เมื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว ซึ่งคุณไม่มั่นใจทั้งหมด
ดูเหมือนว่า...
It seems to me that…
ใช้เมื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว ซึ่งคุณไม่มั่นใจทั้งหมด
ในความคิดเห็นของฉัน...
In my opinion…
ใช้เพื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว
ในความคิดเห็นของฉัน...
From my point of view…
ใช้เพื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว
ในความคิดเห็นของฉัน...
I am of the opinion that…
ใช้เพื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
ใช้เมื่อต้องการสร้างลิสต์ต่างๆในการหาเหตุผล
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
It is my belief that… because…
ใช้เพื่อให้เหตุผลส่วนตัวที่คุณมั่นใจและคำอธิบายของความคิดเห็นนั้น

ประเด็นหลัก - เชื่อมองค์ประกอบ

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Let us now analyze/turn to/examine…
ใช้เมื่อเปลี่ยนหัวข้อและเริ่มต้นย่อหน้าใหม่
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
ใช้เมื่อเปลี่ยนหัวข้อและเริ่มต้นย่อหน้าใหม่
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
ใช้เมื่อเพิ่มเติมข้อมูลที่สำคัญเข้าไปในข้อถกเถียง
ยอมรับ...แต่...
Admittedly…, but…
ใช้เมื่ออ่อนข้อให้กับข้อถกเถียง แต่ต้องการแนะนำการวิเคราะห์เพิ่มเติมของตนเอง
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
It is true that…, yet the fact remains that…
ใช้เมื่ออ่อนข้อให้กับข้อถกเถียง แต่ต้องการแนะนำการวิเคราะห์เพิ่มเติมของตนเอง
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Granted, …, nevertheless…
ใช้เมื่ออ่อนข้อให้กับข้อถกเถียง แต่ต้องการแนะนำการวิเคราะห์เพิ่มเติมของตนเอง
ในทางตรงกันข้าม...
On the contrary, …
ใช้เมื่อตรวจสอบความเชื่อผิดๆ หลังจากได้บอกกล่าวความเชื่อเหล่านั้นไปเเล้ว
ในอีกด้านหนึ่ง...
On the one hand…
ใช้เพื่อแนะนำด้านหนึ่งของข้อถกเถียง
ในอีกด้านหนึ่ง...
On the other hand…
ใช้เพื่อแสดงอีกด้านหนึ่งของข้อถกเถียง โปรดใช้หลังจาก "ในอีกด้านหนึ่ง..."
ถึงแม้ว่า...
In spite of…
ใช้เมื่อโต้เถียง ซึ่งใช้ตรงกันข้ามกับข้อมูลหรือความเชื่อที่แน่นอน
ถึงแม้ว่า...
Despite the fact that…
ใช้เมื่อโต้เถียง ซึ่งใช้ตรงกันข้ามกับข้อมูลหรือความเชื่อที่แน่นอน
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Scientifically/Historically speaking…
ใช้เมื่ออ้างอิงถึงวิทยาศาสตร์หรือเหตุการณ์ในอดีต
โดยบังเอิญ...
Incidentally…
ใช้เมื่อประเด็นเพิ่มเติมสามารถสนับสนุนการวิเคราะห์ของคุณ
นอกจากนี้...
Furthermore…
ใช้เมื่อพัฒนาประเด็นให้เข้าสู่ระดับสูงยิ่งขึ้น