ภาษาอังกฤษ | สำนวน - วิชาการ | กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - คำอธิบาย

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
ใช้เพื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
ใช้เมื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
The graphs show a plateau at the level of…
ใช้เมื่อการวางระดับกราฟ
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Within the picture is contained…
ใชเพื่ออธิบายรูปภาพ
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
ใช้เมื่ออธิบายข้อมูลในไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - การแปล

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
This diagram represents…and therefore shows that…
ใช้สำหรับการแปลไดอะแกรมที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับมัน
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
The shape of the graph demonstrates that…
ใช้สำหรับการอ่านกราฟที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับกราฟนั้น
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
ใช้สำหรับการแปลเชิงลึกของกราฟและอธิบายเกี่ยวกับมัน
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
The graph can thus be used to predict…
ใช้เมื่อสามารถคาดการณ์แนวโน้มของกราฟได้
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
ใช้เมื่อมีหลายวิธีที่ใช้อธิบายกราฟ

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - ตำนาน

Hình... minh họa...
Figure…representing…
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
Hình... thể hiện...
Figure…showing…
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
Biểu đồ... cho thấy...
Diagram…examining…
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
Biểu đồ... mô tả...
Diagram…depicting…
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม