ภาษาเอสเปรันโต | สำนวน - วิชาการ | กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - คำอธิบาย

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
ใช้เพื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
ใช้เมื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
ใช้เมื่อการวางระดับกราฟ
Resmin içinde ... de dahil durumda.
La bildo montras...
ใชเพื่ออธิบายรูปภาพ
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
ใช้เมื่ออธิบายข้อมูลในไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - การแปล

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
ใช้สำหรับการแปลไดอะแกรมที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับมัน
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
La formo de la grafeo pruvas, ke...
ใช้สำหรับการอ่านกราฟที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับกราฟนั้น
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
ใช้สำหรับการแปลเชิงลึกของกราฟและอธิบายเกี่ยวกับมัน
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
ใช้เมื่อสามารถคาดการณ์แนวโน้มของกราฟได้
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
ใช้เมื่อมีหลายวิธีที่ใช้อธิบายกราฟ

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - ตำนาน

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Figuro... reprezente...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
... figürü ...'i gösteriyor.
Figuro... montrante...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagramo... ekzamenante...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagramo... prezente...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม