ภาษาสวีดิช | สำนวน - วิชาการ | กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - คำอธิบาย

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
ใช้เพื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
ใช้เมื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
ใช้เมื่อการวางระดับกราฟ
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Bilden visar ...
ใชเพื่ออธิบายรูปภาพ
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
ใช้เมื่ออธิบายข้อมูลในไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - การแปล

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
ใช้สำหรับการแปลไดอะแกรมที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับมัน
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Formen på diagrammet visar på att ...
ใช้สำหรับการอ่านกราฟที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับกราฟนั้น
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
ใช้สำหรับการแปลเชิงลึกของกราฟและอธิบายเกี่ยวกับมัน
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
ใช้เมื่อสามารถคาดการณ์แนวโน้มของกราฟได้
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
ใช้เมื่อมีหลายวิธีที่ใช้อธิบายกราฟ

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - ตำนาน

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Figur ... respresenterar ...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Figur ... visar ...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Diagram ... undersöker ...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Diagram ... skildrar ...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม