ภาษาอังกฤษ | สำนวน - วิชาการ | กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - คำอธิบาย

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
ใช้เพื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
ใช้เมื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
The graphs show a plateau at the level of…
ใช้เมื่อการวางระดับกราฟ
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Within the picture is contained…
ใชเพื่ออธิบายรูปภาพ
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
ใช้เมื่ออธิบายข้อมูลในไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - การแปล

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
This diagram represents…and therefore shows that…
ใช้สำหรับการแปลไดอะแกรมที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับมัน
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
The shape of the graph demonstrates that…
ใช้สำหรับการอ่านกราฟที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับกราฟนั้น
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
ใช้สำหรับการแปลเชิงลึกของกราฟและอธิบายเกี่ยวกับมัน
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
The graph can thus be used to predict…
ใช้เมื่อสามารถคาดการณ์แนวโน้มของกราฟได้
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
ใช้เมื่อมีหลายวิธีที่ใช้อธิบายกราฟ

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - ตำนาน

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Figure…representing…
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Figure…showing…
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Diagram…examining…
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Diagram…depicting…
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม