ภาษาไทย | สำนวน - วิชาการ | กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - คำอธิบาย

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
ใช้เพื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
ใช้เมื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
ใช้เมื่อการวางระดับกราฟ
Dentro de la figura se encuentra...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
ใชเพื่ออธิบายรูปภาพ
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
ใช้เมื่ออธิบายข้อมูลในไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - การแปล

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
ใช้สำหรับการแปลไดอะแกรมที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับมัน
La forma del gráfico demuestra que...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
ใช้สำหรับการอ่านกราฟที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับกราฟนั้น
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
ใช้สำหรับการแปลเชิงลึกของกราฟและอธิบายเกี่ยวกับมัน
Así, con el gráfico podemos predecir...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
ใช้เมื่อสามารถคาดการณ์แนวโน้มของกราฟได้
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
ใช้เมื่อมีหลายวิธีที่ใช้อธิบายกราฟ

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - ตำนาน

La figura... representa...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
La figura... muestra...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
El diagrama... analiza...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
El diagrama... representa...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม