ภาษาไทย | สำนวน - วิชาการ | กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - คำอธิบาย

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
ใช้เพื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
ใช้เมื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
ใช้เมื่อการวางระดับกราฟ
Această imagine conţine...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
ใชเพื่ออธิบายรูปภาพ
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
ใช้เมื่ออธิบายข้อมูลในไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - การแปล

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
ใช้สำหรับการแปลไดอะแกรมที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับมัน
Forma graficului demonstrează că...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
ใช้สำหรับการอ่านกราฟที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับกราฟนั้น
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
ใช้สำหรับการแปลเชิงลึกของกราฟและอธิบายเกี่ยวกับมัน
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
ใช้เมื่อสามารถคาดการณ์แนวโน้มของกราฟได้
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
ใช้เมื่อมีหลายวิธีที่ใช้อธิบายกราฟ

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - ตำนาน

Figura...reprezintă...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
Figura...arătând...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
Diagrama...exprimând...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
Diagrama...reprezentând...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม