ภาษาอังกฤษ | สำนวน - วิชาการ | กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - คำอธิบาย

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
ใช้เพื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
ใช้เมื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
The graphs show a plateau at the level of…
ใช้เมื่อการวางระดับกราฟ
A figura contém...
Within the picture is contained…
ใชเพื่ออธิบายรูปภาพ
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
ใช้เมื่ออธิบายข้อมูลในไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - การแปล

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
This diagram represents…and therefore shows that…
ใช้สำหรับการแปลไดอะแกรมที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับมัน
A forma do diagrama demonstra que...
The shape of the graph demonstrates that…
ใช้สำหรับการอ่านกราฟที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับกราฟนั้น
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
ใช้สำหรับการแปลเชิงลึกของกราฟและอธิบายเกี่ยวกับมัน
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
The graph can thus be used to predict…
ใช้เมื่อสามารถคาดการณ์แนวโน้มของกราฟได้
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
ใช้เมื่อมีหลายวิธีที่ใช้อธิบายกราฟ

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - ตำนาน

Figura...representando...
Figure…representing…
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
Figura...mostrando...
Figure…showing…
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
Diagrama...examinando...
Diagram…examining…
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
Diagrama...representando...
Diagram…depicting…
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม