ภาษาสเปน | สำนวน - วิชาการ | กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - คำอธิบาย

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
ใช้เพื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
ใช้เมื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
ใช้เมื่อการวางระดับกราฟ
Rysunek zawiera...
Dentro de la figura se encuentra...
ใชเพื่ออธิบายรูปภาพ
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
ใช้เมื่ออธิบายข้อมูลในไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - การแปล

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
ใช้สำหรับการแปลไดอะแกรมที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับมัน
Z kształtu wykresu wynika, że...
La forma del gráfico demuestra que...
ใช้สำหรับการอ่านกราฟที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับกราฟนั้น
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
ใช้สำหรับการแปลเชิงลึกของกราฟและอธิบายเกี่ยวกับมัน
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Así, con el gráfico podemos predecir...
ใช้เมื่อสามารถคาดการณ์แนวโน้มของกราฟได้
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
ใช้เมื่อมีหลายวิธีที่ใช้อธิบายกราฟ

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - ตำนาน

Rysunek... przedstawia...
La figura... representa...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
Rysunek... pokazuje...
La figura... muestra...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
Diagram...bada...
El diagrama... analiza...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
Diagram... zobrazowuje...
El diagrama... representa...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม