ภาษารัสเซีย | สำนวน - วิชาการ | กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - คำอธิบาย

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
ใช้เพื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
ใช้เมื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Графики изображают прямую на уровне...
ใช้เมื่อการวางระดับกราฟ
Rysunek zawiera...
На рисунке мы можем увидеть...
ใชเพื่ออธิบายรูปภาพ
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
ใช้เมื่ออธิบายข้อมูลในไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - การแปล

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
ใช้สำหรับการแปลไดอะแกรมที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับมัน
Z kształtu wykresu wynika, że...
Форма графика показывает, что...
ใช้สำหรับการอ่านกราฟที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับกราฟนั้น
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
ใช้สำหรับการแปลเชิงลึกของกราฟและอธิบายเกี่ยวกับมัน
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
ใช้เมื่อสามารถคาดการณ์แนวโน้มของกราฟได้
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
ใช้เมื่อมีหลายวิธีที่ใช้อธิบายกราฟ

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - ตำนาน

Rysunek... przedstawia...
... обозначает
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
Rysunek... pokazuje...
... обозначает
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
Diagram...bada...
Диаграмма... рассматривает...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
Diagram... zobrazowuje...
Диаграмма... изображает...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม