ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - วิชาการ | กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - คำอธิบาย

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
ใช้เพื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
ใช้เมื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
ใช้เมื่อการวางระดับกราฟ
이 그림 속에는 ...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
ใชเพื่ออธิบายรูปภาพ
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
ใช้เมื่ออธิบายข้อมูลในไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - การแปล

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
ใช้สำหรับการแปลไดอะแกรมที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับมัน
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
ใช้สำหรับการอ่านกราฟที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับกราฟนั้น
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
ใช้สำหรับการแปลเชิงลึกของกราฟและอธิบายเกี่ยวกับมัน
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
ใช้เมื่อสามารถคาดการณ์แนวโน้มของกราฟได้
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
ใช้เมื่อมีหลายวิธีที่ใช้อธิบายกราฟ

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - ตำนาน

...를 나타내는 표
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
...을 보여주는 표
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
...을 관찰한 표
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
...을 보여주는 표
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม