ภาษาอิตาเลี่ยน | สำนวน - วิชาการ | กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - คำอธิบาย

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
ใช้เพื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
ใช้เมื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
ใช้เมื่อการวางระดับกราฟ
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
L'immagine mostra...
ใชเพื่ออธิบายรูปภาพ
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
ใช้เมื่ออธิบายข้อมูลในไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - การแปล

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
ใช้สำหรับการแปลไดอะแกรมที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับมัน
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
ใช้สำหรับการอ่านกราฟที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับกราฟนั้น
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
ใช้สำหรับการแปลเชิงลึกของกราฟและอธิบายเกี่ยวกับมัน
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
ใช้เมื่อสามารถคาดการณ์แนวโน้มของกราฟได้
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
ใช้เมื่อมีหลายวิธีที่ใช้อธิบายกราฟ

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - ตำนาน

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
L'immagine... rappresenta...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
Το σχήμα... δείχνει...
L'immagine... mostra...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
Το διάγραμμα... διερευνά...
Il diagramma... spiega...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Il diagramma...rappresenta...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม