ภาษาฟินนิช | สำนวน - วิชาการ | กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - คำอธิบาย

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
ใช้เพื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
ใช้เมื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
ใช้เมื่อการวางระดับกราฟ
L'image contient...
Tässä kuvassa näkyy...
ใชเพื่ออธิบายรูปภาพ
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
ใช้เมื่ออธิบายข้อมูลในไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - การแปล

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
ใช้สำหรับการแปลไดอะแกรมที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับมัน
La forme du graphique démontre que...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
ใช้สำหรับการอ่านกราฟที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับกราฟนั้น
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
ใช้สำหรับการแปลเชิงลึกของกราฟและอธิบายเกี่ยวกับมัน
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
ใช้เมื่อสามารถคาดการณ์แนวโน้มของกราฟได้
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
ใช้เมื่อมีหลายวิธีที่ใช้อธิบายกราฟ

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - ตำนาน

Figure...représentant...
Kaavio ... edustaa...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
Figure...montrant...
Kuva ... näyttää...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
Diagramme...examinant...
Kaavio ... tarkastelee...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
Diagramme...indiquant...
Kaavio ... esittää...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม