ภาษาเดนิช | สำนวน - วิชาการ | กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - คำอธิบาย

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
ใช้เพื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
ใช้เมื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
The graphs show a plateau at the level of…
Grafen viser et plateau ved niveauet...
ใช้เมื่อการวางระดับกราฟ
Within the picture is contained…
Billedet indeholder...
ใชเพื่ออธิบายรูปภาพ
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
ใช้เมื่ออธิบายข้อมูลในไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - การแปล

This diagram represents…and therefore shows that…
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
ใช้สำหรับการแปลไดอะแกรมที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับมัน
The shape of the graph demonstrates that…
Grafens facon demonstrerer at...
ใช้สำหรับการอ่านกราฟที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับกราฟนั้น
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
ใช้สำหรับการแปลเชิงลึกของกราฟและอธิบายเกี่ยวกับมัน
The graph can thus be used to predict…
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
ใช้เมื่อสามารถคาดการณ์แนวโน้มของกราฟได้
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
ใช้เมื่อมีหลายวิธีที่ใช้อธิบายกราฟ

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - ตำนาน

Figure…representing…
Figur... repræsenterer...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
Figure…showing…
Figur... viser...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
Diagram…examining…
Diagram... undersøger...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
Diagram…depicting…
Diagram... skildrer...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม