ภาษาเยอรมัน | สำนวน - วิชาการ | กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - คำอธิบาย

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
ใช้เพื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
ใช้เมื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
ใช้เมื่อการวางระดับกราฟ
De afbeelding bevat ...
Im Bild ist ... enthalten...
ใชเพื่ออธิบายรูปภาพ
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
ใช้เมื่ออธิบายข้อมูลในไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - การแปล

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
ใช้สำหรับการแปลไดอะแกรมที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับมัน
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
ใช้สำหรับการอ่านกราฟที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับกราฟนั้น
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
ใช้สำหรับการแปลเชิงลึกของกราฟและอธิบายเกี่ยวกับมัน
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
ใช้เมื่อสามารถคาดการณ์แนวโน้มของกราฟได้
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
ใช้เมื่อมีหลายวิธีที่ใช้อธิบายกราฟ

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - ตำนาน

Afbeelding ... geeft ... weer.
Abbildung ... stellt ... dar.
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
Afbeelding ... toont ...
Abbildung ... zeigt ...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
Diagram ... onderzoekt ...
Diagramm ... untersucht...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
Diagram ... beschrijft ...
Diagramm ... beschreibt...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม