ภาษาอิตาเลี่ยน | สำนวน - วิชาการ | กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - คำอธิบาย

يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
ใช้เพื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
ใช้เมื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
ใช้เมื่อการวางระดับกราฟ
تحتوي الصورةُ على...
L'immagine mostra...
ใชเพื่ออธิบายรูปภาพ
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
ใช้เมื่ออธิบายข้อมูลในไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - การแปล

يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
ใช้สำหรับการแปลไดอะแกรมที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับมัน
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
ใช้สำหรับการอ่านกราฟที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับกราฟนั้น
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
ใช้สำหรับการแปลเชิงลึกของกราฟและอธิบายเกี่ยวกับมัน
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
ใช้เมื่อสามารถคาดการณ์แนวโน้มของกราฟได้
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
ใช้เมื่อมีหลายวิธีที่ใช้อธิบายกราฟ

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - ตำนาน

الشكل... يمثل...
L'immagine... rappresenta...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
الشكل... يبيّن...
L'immagine... mostra...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
الرسم التوضيحي... يدرس...
Il diagramma... spiega...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Il diagramma...rappresenta...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม