ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - วิชาการ | กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - คำอธิบาย

يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
ใช้เพื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
ใช้เมื่ออธิบายแนวโน้มของกราฟ
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
ใช้เมื่อการวางระดับกราฟ
تحتوي الصورةُ على...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
ใชเพื่ออธิบายรูปภาพ
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
ใช้เมื่ออธิบายข้อมูลในไดอะแกรม

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - การแปล

يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
ใช้สำหรับการแปลไดอะแกรมที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับมัน
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
ใช้สำหรับการอ่านกราฟที่ลึกยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายเกี่ยวกับกราฟนั้น
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
ใช้สำหรับการแปลเชิงลึกของกราฟและอธิบายเกี่ยวกับมัน
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
ใช้เมื่อสามารถคาดการณ์แนวโน้มของกราฟได้
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
ใช้เมื่อมีหลายวิธีที่ใช้อธิบายกราฟ

กราฟ รูปภาพและไดอะแกรม - ตำนาน

الشكل... يمثل...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
الشكل... يبيّن...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
الرسم التوضيحي... يدرس...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม
الرسم التوضيحي...يصوّر...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
ใช้สำหรับตัวหนังสือข้างใต้ไดอะแกรม