ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - วิชาการ | ปิดท้าย

ปิดท้าย - กำลังสรุป

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
ใช้เพื่อเริ่มต้นการสรุปวิทยานิพนธ์
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุในวิทยานิพนธ์
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลที่คุณใช้และดูว่ามันช่วยเหลือข้อถกเถียงของคุณอย่างไร
สรุปทั้งหมด...
Összefoglalva, ...
ใช้เพื่อเป็นการเปิดเริ่มต้นทั่วไปเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จในวิทยานิพนธ์
โดยสรุป...
Összefoglalva ...
ใช้เพื่อเป็นการเปิดประเด็นทั่วไปเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จในวิทยานิพนธ์

ปิดท้าย - กล่าวโดยสรุปแล้ว

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
ใช้เพื่อดูวิทยานิพนธ์ในภาพรวมทั้งหมดและบอกกล่าวถึงผลลัพธ์หลักของวิทยานิพนธ์
ทั้งหมด...
Összességében ...
ใช้เพื่อประเมินวิทยานิพนธ์ทั่วๆไป
โดยภาพรวมแล้ว...
Egészében véve ...
ใช้เพื่อประเมินวิทยานิพนธ์ทั่วๆไป
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
ใช้เพื่อให้บทสรุปทั้งหมดด้วยข้อถกเถียงที่เป็นไปได้ในการสนับสนุน
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
ใช้เพื่อให้บทสรุปด้วยข้อถกเถียงที่เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนมัน
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Láthatjuk, hogy ...
ใช้เพื่อให้บทสรุปที่แน่นอนหลังจากที่ได้เขียนข้อถกเถียงสนับสนุนแล้ว
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
เราใช้เพื่อให้บทสรุปที่แน่นอนหลังจากที่ได้เขียนข้อถกเถียงสนับสนุนของคุณแล้ว
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
A .... megértése segíthet felfedni ....
ใช้เพื่อให้หลักฐาน ที่สามารถสนับสนุนข้อสรุุปของคุณ
โดยสมดุลแล้ว...
Összevetve...
ใช้เพื่อประเมินผลลัพธ์ของคุณอย่างไม่มีอคติ
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
มาถึงบทสรุปของวิทยานิพนธ์เพื่อยอมรับปัจจัยทั้งหมด
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
ใช้เพื่อบอกบทสรุปที่แน่นอน
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
ใช้เพื่อรับรู้ความคิดเห็นที่ยืมมา
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
ใช้เพื่อเน้นบทสรุปหลักของวิทยานิพนธ์
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
ใช้เพื่อเเสดงถึงว่าวิทยานิพนธ์นั้นต้องการจะอธิบายว่าอย่างไร